Zsoldos Ferenc

A kisebbségi jogok nemzetközi jogi szabályozása

A nemzetközi jog még mindig nem rendelkezik azzal a kemény szankció-rendszerrel, amelynek köszönheti a többi jogági szabályozás gyakorlatban való tényleges érvényesülését. S különösen így van ez a nemzeti kisebbségek területi autonómjának kérdéskörében.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) megalakulása óta az univerzális emberi jogok talaján áll, s elvetette az I. világháború után kialakult nemzetközi kisebbségvédelmi rendszert. Az ENSZ megközelítése szerint ugyanis az univerzális emberi jog magában foglalja a parciális jogot is, s elég, ha az általános emberi jog érvényesül. Először az 1966-os Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában jelent meg utalás a nemzeti kisebbségekre, mely szerint tilos a kultúra, a vallás, a nyelv alapján való diszkrimináció. Az 1992-es Nemzeti vagy Etnikai, Vallási és Nyelvi Kisebbségekhez tartozó személyek jogairól szóló nyilatkozatban jelenik meg ténylegesen a nemzeti kisebbség fogalma, de ez egy nem kötelező erejű nemzetközi dokumentum. Összességében véve elmondhatjuk, hogy az ENSZ-ben, bár vannak kisebb változások, de továbbra is az egyetemes emberi jogok védelme az irányadó.

A nemzetközi kisebbségi jogvédelemben igazán Európa lépett előre az elmúlt évtizedekben. Az Európai Együttműködési és Biztonsági Szervezet (EBESZ) 1990-es koppenhágai és 1991-es genfi dokumentumában már felvetette, hogy a tagállamok erőfeszítéseket tesznek a történelmi és területi körülményeknek megfelelő közigazgatási- vagy helyi autonómia alkalmazására a nemzeti kisebbségek etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitásának kifejezéséért. 1992-ben pedig létrehozták a Nemzeti kisebbségek főbiztosának tisztségét.

Az európai szervezetek közül e téren a legmesszebb az Európa Tanács (ET) jutott. 1990-ben létrehozta a Joggal a Demokráciáért Európai Bizottságot (Velencei Bizottság), azzal a feladattal, hogy Kelet-Európában kivizsgálja az 1989 után fellépő emberi jogi kérdéseket. 1992-ben elfogadta a kisebbségi jogok területén elfogadta az első kötelező erejű nemzetközi dokumentumot, a Regionális és kisebbségi nyelvek európai chartáját (1998-ban lépett hatályba). A dolog szépséghibája, hogy rendkívül gyenge szankciórendszerrel rendelkezik: az egyezmény érvényesülését az ET Miniszteri Bizottsága felügyeli, akinek a tagállamok három évente jelentést tesznek, s a Bizottság pedig ezekre reagálva ajánlásokat tesz. A területi autonómia terén a legtöbbet emlegetett nemzetközi dokumentum az 1201/1993. számú ajánlás, amelyet a Parlamenti Közgyűlés fogadott el. Ez valójában az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez kapcsolódó, a nemzeti kisebbségek jogairól szóló kiegészítő jegyzőkönyv lett volna (s ezzel a kisebbségi jogsértések az Emberi Jogok Európai Bíróságának illetékessége alá tartoztak volna), de amelyet a Miniszterek tanácsa nem erősített meg, így nem lépett életbe. Az ajánlás 11. §-ban jelent meg először a területi autonómia, amely előírja a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek azon jogát, hogy azokban a régiókban, ahol ezen személyek a lakosság számához viszonyítva többségben vannak, autonóm vagy helyi hatóságokkal, vagy saját történelmi és területi feltételeknek megfelelően sajátos státussal rendelkezzenek. Másrészt egyedül ebben az ajánlásban határozták meg a nemzeti kisebbség fogalmát. Bár az ajánlás nem lépett életbe, mégis nagyon sok kétoldalú nemzeti kisebbségekről szóló szerződésben hivatkoznak rá, s rendelkezéseit így kötelező erejűvé tették. Az 1994-es Nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény az Európa Tanács négy legfontosabb alapegyezményeinek egyike, s szintén kötelező erővel rendelkező nemzetközi dokumentum (1998-ban lépett hatályba). Bár széles spektrumban meghatározza a nemzeti kisebbségek jogait, a kisebbség fogalmát és az 1201-es ajánlásnak a területi autonómiára vonatkozó lehetőségét nem tartalmazza, s hihetetlen gyenge szankciórendszerrel rendelkezik: a Miniszteri Bizottság egy szakértői bizottsággal időnként értékeli az országoknak az egyezmény kapcsán tett jelentését. E dokumentumok mellett még számos más alkalommal foglalkozott az Európa Tanács a kisebbségi kérdéssel. Megállapíthatjuk, hogy nemzetközi szinten pillanatnyilag az Európa Tanács jutott a legmesszebb a nemzeti kisebbségek jogainak védelme területén, mégis elmondható, hogy ezek valójában soft low-konstrukciók, s ténylegesen még nincs hathatós nemzetközi védelem a kisebbségi jogvédelem területén.

Az Európai Unió (EU) elsősorban gazdasági integrációt hajt végre, s kevésbé avatkozik be más területeken a tagállamok életébe. Az 1991-es elismerési doktrína (külügyminiszterek állásfoglalása) a nemzeti kisebbségek jogainak elismerését írja elő, s ennek ellenőrzésére a Badinter (ad hoc) – bizottságot hozta létre. Az Európai Parlamentnek 1991-ben elfogadott, Az Unió állampolgárságára vonatkozó határozata ajánlotta, hogy az Unió és a tagországok bátorítsák a területükön történelmileg jelenlévő etnikai- és nyelvi közösségek identitásának kifejezését és együttélésük elősegítését, garanciát vállalva az állampolgárok tényleges egyenlőségének biztosítására, a sajátos helyi-, regionális-, vagy csoport önkormányzási formák szavatolására, a régiók közötti együttműködés, a határokat túllépő kooperáció elősegítésére. Az 1994-es koppenhágai kritériumok a kisebbségi jogok tiszteletben tartásának követelményét írta elő a társulni és csatlakozni kívánó országok számára (többek között emiatt utasították sokáig vissza Törökország társulási kérelmét), s ezzel létrehozta a kettős standard problematikáját. Az EU-nak ugyanis nincs közös kisebbségjogi szabályozása (tehát az nemzeti hatáskörben van), de a csatlakozni kívánó államoktól magas kisebbségvédelmi mechanizmusokat kívánnak meg. Ami azt jelenti, hogy egy államnak csak addig kell mindent megtennie a kisebbségi jogok biztosítása terén, amíg tagállammá nem válik. Összességében elmondhatjuk, hogy az Európai Unió nem rendelkezik kisebbségi jogvédelmi rendszerrel, s vannak olyan javaslatok, hogy az EU egységes szervezetként csatlakozzon az Európa Tanács kisebbségvédelmi rendszeréhez.

 

TERÜLETI AUTONÓMIÁK EURÓPÁBAN

A gyakorlatban a következő területi autonómiák léteznek Európában (nem teljes felsorolás):

1.      Finnország:

-         Aland-szigetek (1951)

 

2.      Olaszország:

-         Valle d´ Aosta (1945)

-         Trentino – Dél-Tirol (1972)

 

3.      Spanyolország (1978-as alkotmány-reform után, törvényekkel):

-         Katalónia (1979)

-         Baszkföld (1979)

-         Galícia (1981)

-         Asztúria (1981)

-         Valencia (1982)

-         Aragónia (1982)

-         Navarra (1982)

-         Baleári-szigetek (1983)

 

4.      Portugália:

-         Azori és Madeira szigetek

 

5.      Dánia:

-         Feröer-szigetek (1948)

-         Grönland (1979) – pl. önálló népszavazás EU-ról

 

6.      Franciaország:

-         Korzika (1982)

 

7.      Nagy-Brittania:

-         Skócia (1997)

-         Wales (1997)

-         Észak-Írország (1998)

 

8.      Belgium (1993):

-         Flandria

-         Vallónia

-         Brüsszel

-         Német területek

 

9.      Moldávia:

-         Gagauz

 

DÉL-TIROL

1.      Statisztikai adatok

 

a)     Területi megoszlás (Trentino – Dél-Tirol régió) – valójában két külön autonóm területből (provincia) áll:

-         Bolzano tartomány (Dél-Tirol) – németek lakta inkább

-         Trentino tartomány – olaszok lakta inkább

 

b)     Népesség megoszlása (1991 - 435.000 fő):

-         német                   66 %               287.000 fő

-         olasz                     27 %              117.000 fő

-         ladin                       4 %                18.000 fő

-         egyéb (vegyes)        3 %                13.000 fő

 

2.      Történelmi háttér

1919   Ausztria elvesztette dél-Tirolt (2,9 % olasz)

   1922   Német nyelvű oktatás betiltása

   1930   Betelepítések, erőszakos olaszosítás (30 % olasz)

1945   Aláírásgyűjtés a terület hovatartozásáról döntő népszavazás kiírására (163.000 aláírás)

1946   Párizsi szerződés Olaszország – Ausztria között a dél-tiroli német lakosság jogainak tárgyában (autonómia biztosítása)

1947   Autonómia-törvény: különleges jogállás a Trentino – Dél-Tirol régiónak, de erős állami kontrol alatt, s olasz többség biztosítása

1955   Ausztria államszerződése rögzíti Ausztria akkori határait (revízió elutasítva)

   1957   Terror-akciók indulnak

1959   Ausztria az ENSZ elé viszi a kérdést – határozat 1960-ban és 1961-ben (felhívás a vita békés megoldására)

1960   Június 11-én éjjel egyszerre 37 különálló kisebb bomba-robbantás

   1968   Fegyveres felkelés (városokban stratégiai pontok elfoglalása)

1969   Intézkedési csomagterv elfogadása a két fél által

1971   Új autonómia-törvény (az 1948-as revíziója, a Trentino – Dél-Tirol régió autonómiáját kiszélesítő statútum)

2001   3. Autonómia Statútum – a tartományok hatáskörének növekedése a régióéhoz viszonyítva

3.      Hatalmi szervek

a)      Tanács

-         törvényhozás, illetve hatáskörön kívül törvény-tervezet benyújtása az olasz parlamentnek

-         Regionális és Tartományi Tanács: választásuk regionális törvény alapján, a Tartományi Tanács tagjai egyben a Regionális Tanács tagjai is

-         a Regionális Tanács fél évig Bolzanoban, míg fél évig Trentoban ülésezik

-         a Regionális Tanács elnöke és alelnöke különböző nemzetiségű

b)     Bizottság és elnök

-         végrehajtás

-         szintén regionális és tartományi szinten

-         összetétele a Tanács nyelvcsoportok-béli összetételével megegyező

-         a Regionális Bizottság székhelye Trentóban van

-         a provincia az Alkotmánybíróságnál megtámadhatja a központi törvényeket

 

4.      Autonómia területei

a)     Nyelvhasználat:

-         telefonkönyvek kétnyelvűek

-         utcai feliratok kétnyelvűek

b)     Kultúra:

c)     Oktatás:

-         anyanyelvű oktatás (a ladinoknak is)

-         csak anyanyelvű tanárok taníthatnak

-         második nyelv oktatása kötelező (ladin területeken pedig három)

-         sokáig nem volt egyeteme (Ausztriában tanultak, az osztrákokkal azonos feltételek mellett) – de 1997-ben létrehozták a Bolzanói Szabadegyetemet (nem állami, de állam által elimert diplomát ad), amely egyelőre még nem igazi egyetem

d)     Közigazgatás:

-         összetételében az etnikai arányosság elve (kivéve rendőrség)

-         közalkalmazotti / köztisztviselői helyek betöltése nyelvvizsgához kötött (kétnyelvűség)

e)     Igazságszolgáltatás:

-         bíróságokon kétnyelvűség (1993 óta) – ha mindkét fél német, akkor az okiratokat is németül állítják ki

f)       Gazdaság:

-         régiónak adókivetési joga van (a tartománynak nincs, de az övé a területén beszedett adók 90 %-a), valamint az egészségügyi és a régiók fejlesztésére szánt költségvetés arányos része

-         idegenforgalom

-         ipar

-         kereskedelem

-         környezetvédelem

-         településfejlesztés

 

5.      Hatása:

-         a „kisebbségi” olaszok asszimilációjának felerősödése

-         a 20. században betelepített olaszok elvándorlása (a főként őket foglalkoztató ipar válsága miatt), az elköltözött németek visszatérése

-         „dinamikus autonómia” – folyamatosan új területekkel bővül a hatásköre

 

ÄLAND-SZIGETCSOPORT

1.      Statisztikai adatok (24.000 lakos, svéd)

 

2.      Történelmi háttér

1920      Népszövetségi döntéssel került Finnországhoz Oroszországtól (svéd-finn szerződés)

1951      Területi autónómia (módosítva: 1970, 1991)

3.      Hatalmi szervek:

-         tartományi gyűlés (30 tagú) és kormány hatásköre: oktatás, kultúra, tömegtájékoztatás, környezetvédelem, közigazgatás, rendőrség, egészségügy, szociális ügyek,  közlekedés, iparfejlesztés

-         bevételei: helyi adók, központi költségvetés

 

SKÓCIA

1.      Történeti áttekintés

1997      A nyertes munkáspárti kormány népszavazást ír ki, s a többség (74 %) mellette szavaz

1998      Skót alkotmányról szóló törvény

1998   Skót parlamenti választások

 

2.      Hatalmi szervek

-        saját parlament (Edinburgh): költségvetés (a 14 md fontra), Skóciára törvények

-        Végrehajtó Testület, élén miniszterelnök

-        a londoni kormányban Skót Minisztérium (a skótok érdekeit képviseli)

-        Londoné maradt: alkotmány, honvédelem, külpolitika, adórendszer, társadalombiztosítás, gazdaság

-         8 saját EP-s képviselő

 

3.      Az autonómia területei

a)      Oktatás:

-         önálló, saját irányítás alatt, saját tantervek

b)     Gazdaság

-         évi 14 md fontot kapnak vissza a központi költségevetésből (több, mint az országos átlag)

 

WALES

1.      Történelmi háttér

1997      Népszavazás – csak 50,3 % mellette

1999   Első parlamenti választások

 

2.      Hatalmi szervek:

-         parlament hatásköre szerényebb, mint a skóté (de a 7 md fontot ő osztja be) – csak másodlagos jogszabályalkotási jog (irányelvek, utasítások)

-         Végrehajtó Bizottság

-         Walesi Minisztérium Londonban

 

ÉSZAK-ÍRORSZÁG

1.      Statisztikai adatok (1,6 millió)

-         protestáns                     50 %

-         katolikus (ír)                   40 %

 

2.      Történelmi háttér

1921      Írország önkormányzatáról szóló törvény – csak Észak-Írország 6 megyéjében tudott érvényesülni

1969      IRA felújította terrorista akcióit Észak-Írországban

1972   Direkt london irányítása alá került a tartomány

1985      Brit-ír megállapodás: Írország beleszólhat az észak-ír kérdésbe

1994      IRA tűzszünetet hirdet

1999      Nagypénteki egyezmény (területi autonómia)

3.      Hatalmi szervek

-         országgyűlés: törvényalkotási jog

-         külön kormány, miniszterelnök

 

SPANYOLORSZÁG

1.      Staisztikai adatok

-         kasztíliai             73 %

-         katalán              18 %

-         galíciai                 6 %

-         baszk                1,5 %

 

2.      Történeti háttér:

1952      ETA létrejötte

1961      ETA merényleteinek kezdete

1978      Alkotmány: az országot 17 autonóm régió szövetségére bontja (kisebbségi nyelvek használata egyes régiókban)

1979   Törvényekkel szabályozza az egyes régiók autonómiáját

 

KORZIKA

1.      Történeti kitekintés:

1972  Robbantásos merényletek elindulása

1982    Területi autonómia

1991   Korlátozott autonómia

 

2.      Hatalmi szervek:

-         Területi Gyűlés mellett Végrehajtó Tanács (kvázi kormány)

-         hatáskör: oktatás, kultúra, szociális kérdések, gazdaság, környezetvédelem

-         de pl. a korzikai nyelvet az iskolákban csak fakultatívan lehet oktatni (!)

 

BELGIUM

1.      Statisztikai adatok (10 millió):

-         flamand                57 %

-         vallon                   32 %

-         német                    0,6 %            60.000 fő

 

2.      Történelmi háttér:

1830      Belgium függetlenedik

1898      Francia és flamand nyelv egyenrangú (előtte csak a francia volt a hivatalos)

1962      Alkotmány-módosítás: az országot négy nyelvi körzetre osztja (Vallónia, Flandria, Német-tartomány, Brüsszel) – e nyelvi régiók fokozatosan kulturális, majd területi autonómiává alakultak át

1993      Alkotmány-módosítás: szövetségi állam lett, 4 autonóm tartománnyal

3. Hatalmi szervek:

-         szövetségi hatáskörben maradt: külügy, hadügy, pénzügy, igazságszolgáltatás

-         a négy regionális parlament szuverén, nemzetközi szerződéseket köthet

-         saját adókat vethet ki, s az állami adókból is részesül

 

SVÁJC

1.      Statisztikai adatok (7 millió)

-         német                   73 %

-         francia                  20 %

-         olasz                     4,5 %

-         rétoromán

 

2.      Történeti áttekintés

1848      Alkotmány: szövetségi állam (22 vegyes lakosságú kanton, saját alkotmánnyal)

1978      Jura-kanton (francia, 23.)

3.      Hatalmi szervek

-         szövetségi kormány: hadügy, külügy, törvényhozás, gazdaság